Metamorfoza z DermoMedica

Regulamin konkursu „Metamorfoza z Dermo-Medica”

Postanowienia ogólne

 1. OrganizatoremkonkursujestspółkaDERMOMEDICASp.zo.o.zsiedzibąul. Królowej Jadwigi 16, 85-231 Bydgoszcz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 341507166, NIP PL9671358561.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/klinika_dermomedica/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestniczki muszą miećskończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage Organizatora (https://www.instagram.com/klinika_dermomedica/) oraz Partnerów: Zaremba Salony Fryzjerskie (https://www.instagram.com/zarembowelove/) oraz Natalia Gacka (https:// www.instagram.com/natalia_gacka_official/).
 4. Konkurs trwa od 19 listopada do 5 grudnia 2021 do godziny: 23:59
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 6 grudnia za pośrednictwem Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instragram’a.

Zadanie konkursowe

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  1. polubić post konkursowy
  2. na swoim stories (relacji) udostępnić zdjęcie z przyjaciółką/koleżanką/siostrą/mamą (oznaczyć osobę ze zdjęcia) i oznaczyć organizatora oraz partnerów akcji: https://www.instagram.com/klinika_dermomedica/, https://www.instagram.com/zarembowelove/, https://www.instagram.com/natalia_gacka_official/
  3. polubić profil partnerów
 2. W konkursie zostanie wybrana 1 zwycięzka para.
 3. Jury w skład którego wejdą Pracownicy Organizatora oraz przedstawiciele Partnerów wybiorą zwycięzcę na podstawie udostępnionych zdjęć – zdjęcie powinno jak najlepiej obrazować łączącą 2 osoby więź.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: metamorfoza dla 2 osób o wartości ok 800 zł w skład której wchodzą:
  1. zabieg na twarz oczyszczająco-rozświetlający w Klinice Dermo-Medica
  2. stylizacja w salonie fryzjerskim u Agnieszki Zaremba
  3. trening personalny z Natalią Gacką
 1. Nagrodę można odebrać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
 2. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.03.2022. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 3. Organizator ma prawo podać dane oraz udostępnić wizerunek Zwycięzcy na Fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać

wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Metamorfoza z Dermo-Medica”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpagu